Nijste foto

Eksterbank

‘Hâld de bank!’

Bigfoot

31cm x 9,5cm x16,5cm
Kolleksje Jan de Waard en Elly Albers

 

 

 

Net noade iter/foarbygonger
Keunst by de boer, Droegeham
Ford ka

 

Muorrereklame
2m x 2,5m
Wortelhaven, Ljouwert

Omropberjocht
Performance literêre trein, Ljouwert/Starum

Weest bevlogen/Wês besiele
Vlot
Keunstmaand, Amelân

 
 


 

Tropysk akuarium
190cm x 88cm x 42sm
Frysk museum, Ljouwert
 

 

 

 

 

Weest bevlogen Festuca glauca/siergers
1 m x 15 m Lyclematún, Beetstersweach

 

Sekretarisfûgel
73sm x 79sm x 31sm
Kolleksje Sytze Pruiksma